Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NY-Art, 01 januari 2021

KUNSTWERKEN
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.

2. ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk. Naoual Ammi, gevestigd Meeuwdonk 14, 5467 AH, Veghel, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Groningen onder KVK nummer 54914965 en Vestigingsnummer: 000024629650

3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met NY-Art een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door NY- Art.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen NY-Art en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van NY-Art door de klant.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW.

2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk
1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.

5. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij NY-Art te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is.
Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

Artikel 6 – Reparaties en overige werkzaamheden
1. Reparaties en overige werkzaamheden door NY-Art aan een kunstwerk dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.

2. Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan NY-Art.

4. De klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling door de klant geschiedt:

– contant

– op basis van een factuur.

2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 21 werkdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.

3. De door NY-Art in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt NY-Art zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens NY-Art heeft voldaan.

Artikel 9 – Persoonlijke Opdracht
1. Het schilderij die in opdracht van de klant door NY- Art zijn gemaakt verplicht de klant het schilderij af te nemen.

2. NY-Art zal de klant door middel van foto’s op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.


Artikel 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. NY-Art zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door NY-Art kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van NY-Art en de activiteiten die het ontplooit.

2. De klant kan zich te allen tijde tot NY- Art wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan NY-Art te melden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

Artikel 12 – Overmacht
1. In geval van overmacht heeft NY-Art het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. NY-Art zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en NY-Art is Nederlands recht van toepassing.